krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

O javorech na Zámeckém kopci

rubrika: Náchodsko autor: 5. 5. 2021

Každý návštěvník Náchoda musí zaregistrovat rozsáhlé změny, spojené s “obnovou Zámeckého kopce”. Revitalizace zámeckého lesoparku představuje jeden z nejrozsáhlejších projektů tohoto druhu u nás. I když mám  pro podobně zanedbaná a zpustlá místa velkou slabost, je pravdou, že areál Zámeckého kopce nějaký zásah potřeboval. Od počátku bylo jasné, že akce bude spojena s rozsáhlým kácením, ono to někdy jinak zkrátka nejde. Coby zastupitel snažil jsem se připomínkovat původní projekt tak, aby kácení probíhalo v rozumném rozsahu a z kopce zmizely hlavně náletové dřeviny, akáty a zasychající smrky. A aby se k odstranění starých hodnotných listnáčů přistoupilo pouze tehdy, pokud jsou opravdu v havarijním stavu a ohrožují bezpečnost. Nakonec jsem měl pocit, že se povedlo vyjednat rozumný kompromis i v případě “sporného” javorového stromořadí u zámecké cesty a projekt, tak jak byl předložen, se mi líbil. Bohužel, po převzetí projektu památkáři došlo k poměrně razantním změnám a téměř celé javorové stromořadí bylo vykáceno. I přes zamítnutí ze strany odboru ŽP chtějí nyní památkáři v kácení pokračovat a trvají i na odstranění zbývající horní části stromořadí. Tomu se opakovaně snaží zabránit místní spolek Sbor dobrovolných občanů, který podal odvolání. Ano, je to stejná parta lidí, která zabránila výstavbě hypermarketů v areálu bývalé Tepny. Postup památkářů, projektanta i některých dalších zúčastněných osob mě zklamal a rozčílil do té míry, že mi to nedalo, abych k tomu nenapsal článek do Náchodského zpravodaje. Snažil jsem se být objektivní a popsat celý vývoj té kauzy. Jde o poměrně rozsáhlý text. I tak si to přečtěte, ať máte přehled, jak a proč k té “kácečce” došlo a kdo to má na triku.    

Javorové stromořadí podél cesty k náchodskému zámku

Dnešní stav – stejné místo po “revitalizaci”…

O javorech na Zámeckém kopci

Jestli činí něco Náchod zajímavým městem, je to zejména jeho atraktivní poloha v mimořádně malebné krajině. Málokteré „okresní“ město má takové štěstí. Protože byl středověký Náchod kvůli meandrující Metuji založen v neobvyklé poloze při úpatí Zámeckého kopce, navazuje v těchto místech přímo na historické jádro města volná nezastavěná krajina. Díky této výjimečné dispozici začíná jedna z nejhezčích procházek v okolí města hned na náměstí pod skalnatou ostrožnou se zámkem. Strmé návrší s náchodským zámkem a krásnou vyhlídkou na město pokračuje opačným směrem hřebenem, po kterém se vine přístupová cesta na zámecké nádvoří. Jak už to tak v české krajině bývá, v době doznívajícího baroka (r. 1794) zde byla založena alej, dnes nejčastěji označovaná jako Zámecká. Protože je zde zákaz vjezdu, jde o nejoblíbenější vycházkovou trasu Náchoďáků. Pět minut chůze od náměstí zacpaného auty a člověk kráčí pod korunami staletých stromů krásnou krajinou. Tohle jen tak někde nemají! Většina místních k vycházce do aleje nezvolí nejkratší cestu přímým výstupem po strmém schodišti z náměstí, ale zamíří přes Zámeckou ulici cestou, která se klikatí lesoparkem na svazích Zámeckého kopce až k bráně Úřednického traktu, kde alej začíná.

Ještě donedávna byla tato cesta lemována starými javory. Stromořadí to bylo velmi neobvyklé a arboristé by na stromech viděli jen samé vady. Jejich vysoké, řídké a křivolaké koruny byly vychýleny tak, jak stromy rostly za světlem. Stav některých stromů byl opravdu špatný a mnohé měly spodní části kmenů částečně vyhnilé do dutin. Pro nás místní ale byly ty staleté stromy krásné. Když byl poprvé zveřejněn záměr celkové revitalizace Zámeckého kopce, bylo zřejmé, že projekt bude muset řešit i další osud tohoto stromořadí, a že to nebude jednoduché rozhodování.

V podstatě existují jen dva způsoby, jak k podobným dožívajícím alejím přistupovat. První možnost spočívá v razantní jednorázové obnově – všechny stromy jsou pokáceny a alej je následně založena úplně znova. Tento způsob obnovy památkáři i projektanti obvykle preferují a z jejich pohledu je to logické, neboť je tak obnoven původní stejnověký ráz stromořadí. Je to také jednodušší a levnější. Taková změna je však opravdu razantní, šok z odstranění starých stromů bývá zejména u místních lidí obrovský a veřejností je tento přístup obvykle vnímán velmi negativně. Druhý přístup spočívá v postupné obnově jednotlivých stromů tak, aby byla udržena kontinuita stromořadí jako takového. Koruny jsou opakovaně ošetřovány zdravotními řezy a postupně jsou odstraňovány jen ty stromy, které jsou opravdu v havarijním stavu a přímo ohrožují kolemjdoucí. Pokácené stromy jsou průběžně nahrazovány novou výsadbou. Hlavní výhodou je, že alej se mění jen pozvolna. Nežádoucím důsledkem tohoto přístupu však bývá různý vzrůst stromu, což může někdy působit neesteticky. I přesto je mi osobně tento způsob péče mnohem bližší. Vzrostlé, stárnoucí a postupně odumírající stromy, které se staly v naší krajině vzácnými, právem vnímáme jako ty nejhodnotnější, nejkrásnější a nejzajímavější. A význam těchto stromů pro hmyz, hnízdící ptactvo a celkovou biodiverzitu i ochranu přírody je zcela nezpochybnitelný.

Zadavatelem projektu revitalizace Zámeckého kopce bylo Město Náchod, zpracovatelem byl ve výběrovém řízení v roce 2014 zvolen ateliér New Visit. První nelehká jednání ohledně osudu zmiňovaného stromořadí, kterých jsem měl možnost se účastnit, proběhla tuším někdy kolem roku 2015. Původně zpracovatel projektu navrhoval odstranit téměř celé stromořadí a plánovanému ovocnému sadu v okolí cesty měly ustoupit i další staleté stromy. Složitá a opakovaná jednání nakonec vyústila v kompromisní dohodu. Nově plánovaný ovocný sad byl rozdělen do dvou částí, takže nejhezčí staletý dub a několik dalších hodnotných stromů v ohbí cesty zůstalo na svém místě. Stromořadí podél cesty bylo rozděleno do několika celků, úseky ve kterých převažovaly vitální stromy, měly být zachovány. Javory měly být ošetřeny prořezem, v horkém létě skýtat při výstupu na zámek stín a zajímavým způsobem dotvářet svým vyšším korunovým patrem navazující ovocné sady. Skáceny a nahrazeny novou výsadbou měly být pouze ty úseky, kde převažovaly stromy ve špatném či havarijním stavu. Z vyjednaného kompromisu jsem měl velkou radost a celkově považuji projekt obnovy Zámeckého kopce, tak jak byl projednán a prezentován veřejnosti za kvalitní a dobře zpracovaný. O to větší bylo mé zklamání nad dalším vývojem.

Vizualizace dokládá, že původní projekt dle dohody počítal se zachováním podstatné části stromořadí…

Revitalizace Zámeckého kopce představuje jednu z největších investic tohoto druhu u nás a od samého počátku bylo jasné, že ji Náchod ze svého rozpočtu nemůže zafinancovat. Proto byl projekt poté, co se Městu Náchod nepodařilo získat potřebnou dotaci, předán Správě národní památkové péče ČR (dále jen NPÚ). Další jednání s projektantem pak probíhala neveřejně zcela v režii této instituce. V roce 2018 byly potřebné peníze ze státního rozpočtu NPÚ přiděleny a památkáři přistoupili k realizaci projektu. Bohužel po převzetí projektu rozhodla Správa PNÚ ve spolupráci se zpracovatelem projektu a za souhlasu dotčených orgánů státní správy o vykácení prakticky celého stromořadí včetně úseků s převahou vitálních stromů, které měly být původně zachovány. Staré javory podél cesty k zámku pak byly odstraněny mezi prvními stromy. Na svém místě zůstal jen krátký úsek stromořadí za Střediskem volného času Déčko a několik stromů v poslední zatáčce pod zámkem.

Snad aby toho nebylo málo, rozhodli se památkáři nakonec odstranit i tu poslední část stromořadí pod zámkem a zažádali o povolení. Hlavní argumenty pro skácení zbývajících vzrostlých javorů tak, jak zazněly na terénní schůzce, kde se osud stromů řešil, byla potřeba jednorázové obnovy celé aleje a nevyhovující zdravotní stav stromů. Památkáři i zástupci ateliéru dále argumentovali tím, že by stromořadí clonilo pohled na zámek, případně výhled ze zámku.

Všechny tyto argumenty považuji za nepodložené. Tato poslední část stromořadí neprochází místy, kde je plánována výsadba sadu. Na rozdíl od již skáceného úseku je a zůstane bezprostřední okolí těchto javorů obklopeno dalšími vzrostlými stromy, které mají být zachovány i v budoucnu. Lze tedy důvodně předpokládat, že pokud i zde dojde k odstranění stromořadí, budou nově vysazené stromy v zástinu, porostou pomaleji a jednolitý ráz nová alej beztak nezíská. Ze stejného důvodu je bezpředmětný i další argument, stromořadí obklopené dalšími vzrostlými stromy žádný výhled clonit nebude. A při poslední kontrole bylo všech šest stromů navržených k pokácení ohodnoceno jako vitálních a perspektivních.

Okolo zámku se teď hodně kácí. Během sanace zámeckého lesoparku bude odstraněna celá řada zestárlých a odumírajících stromů. Mnoho z dalších nejmohutnějších stromů, které původně měly být zachovány, bylo v průběhu uplynulých deseti let oslabeno suchem, je napadeno hmyzími škůdci a zejména houbovými parazity.  Lze se tedy důvodně obávat, že v brzké budoucnosti dojde z bezpečnostních důvodů k jejich odstranění. Takto zřejmě záhy odumře většina zdejších jasanů, které jsou postiženy nekrózou a pozvolna prosychají. Je v pořádku, že jsou odstraňovány náletové akáty i zasychající smrky, ale proč v rozporu s původním plánem tolik vadí těch několik zdravých javorů? Opravdu nevím…

Ze všech výše zmíněných důvodů se domnívám (a nejenom já), že je žádoucí ponechat tuto poslední část stromořadí na daném místě tak, jak s tím původní projekt počítal. K záměru památkářů skácet zbývajících šest zdravých javorů podal námitku spolek Sbor dobrovolných občanů a náchodský odbor životního prostředí návrh památkářů smetl ze stolu. Zdůvodnění tohoto rozhodnutí má osm stran a je to zajímavé čtení. Bohužel, NPÚ se proti zákazu kácení odvolal na kraj, nadále usiluje o likvidaci stromů a osud javorů tak zůstává nejasný.

Původní projekt, tak jak byl prezentován a veřejně projednán, počítal se zachováním souvislých úseků javorového stromořadí. NPÚ s realizátorem projektu bez jakékoliv veřejné diskuze projekt změnil a bez ohledu na předchozí dohodu, veřejné mínění i vyjádření odboru ŽP trvá na odstranění i zbývající části stromořadí včetně šesti zdravých stromů. Bojím se, že tato změna nebude poslední a přiznávám se, že v některých aspektech mě přístup našich památkářů nesmírně irituje. Pokud bydlíte poblíž centra, budou vám mluvit do velikosti i polohy každého střešního okénka. A pak nechají uprostřed městské památkové zóny Náchod na náměstí v místě, kde donedávna stával dům s freskou a sedlovou střechou, vyrůst takovou ohavnou červenou kostku, jako je podnik Arkána. Právě takováto úřednická arogance, velkopanská nabubřelost, bezohlednost, neústupnost a na druhou stranu naprostá nepochopitelnost některých rozhodnutí činí tyto jinak tolik potřebné orgány státní správy mezi obyčejnými lidmi tak nepopulární. Čekám, kdy se památkáři ve stejném duchu rozhodnou revitalizovat (rozuměj pokácet) Zámeckou alej. Tam jsou také mnohé lípy ve špatném stavu, stromořadí je mimořádně různověké a jistě by bylo nejjednodušší celou alej znovu založit. Tentokrát budu mezi prvními, kdo se tam k těm stromům půjde přivázat…

                                                                                                                                                            Jan Ježek, zastupitel, Náchodský zpravodaj 5/2021

Cesta k náchodskému zámku před rokem a dnes. Najdeš rozdíl?

Ozdoba Městské památkové zóny Náchod. Dobrá práce našich památkářů…

 

 

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: Martin Odepsat

    Sakra neházej NPÚ do stoky. Všude se najdou hlupáci a taky “chytráci”. Ohledně těch javorů to zavání potřebou “někoho” mít to dřevo tzv doma. Nic není černobílé, nebýt NPÚ tak spousta unikátních a hodnotných staveb je zničena vlastníky co nemají ani ponětí co drží a pokud ho mají snaží se odpovědnosti k odkazu předků vyhnout.
    Stále říkám, proč jste to koupil, když to chcete zničit…
    Lano mám a skládací židličku s termoskou též, ohledně aleje….

Zanechte vlastní komentář:

dva − = jedna