krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Rubriky

Nejnovější příspěvky

Potštejn

rubrika: Genius loci, památky autor: 20. 9. 2014
Potštejn - zbytky hradu a daleké výhledy

V jedné zdi hradního paláce je na vnější straně nároží zasazen kámen, do něhož byl vtesán – neznámo kdy a na čí rozkaz – drobnými písmeny latinský nápis. Kámen lety opršel, nápis byl jen těžko čitelný, takže si jej čtoucí mohl podle své libosti vyložiti. Chamaré jej četl: Signata instes caritas extirpas hostes. (Na poznamenaném začni, [...]

Krkonošské jestřábníky

rubrika: Flora autor: 14. 9. 2014
Jestřábník oranžový - Hieracium aurantiacum a jestřábník chlupáček - Hieracium pilosella, mateřské druhy jestřábníku červeného

aneb Evoluce v přímém přenosu Jestli jsou Krkonoše něčím proslulé, tak to jsou zejména jejich nejvyšší partie s horskou tundrou a rašeliništi, kde se do současnosti držela celá řada tzv. glaciálních reliktů – druhů z poslední doby ledové. Horská tundra a navazující smilkové alpinské louky jsou sice v rámci celé střední Evropy unikátní, druhově nejbohatším ekosystémem Krkonoš jsou ovšem květnaté [...]

Vážení občané města Náchoda, V polovině června jsme začali sbírat podpisy pod návrh na konání místního referenda ve věci plánované výstavby hypermarketů v areálu bývalé Tepny. Referendum má město zavázat k tomu, aby v územním řízení se stavbou hypermarketů nesouhlasilo a aby případně vykoupilo dané pozemky za cenu v místě a v čase obvyklou. K vyhlášení referenda bylo třeba odevzdat 1649 [...]

Hledání stezky

rubrika: Krajina a příroda autor: 23. 8. 2014
Nejhezčí a vlastně i poslední upomínkou na stezku je kaplička a mohutné torzo pískovcového kříže

Napříč přes hlavní hřeben Stolových hor vedla kdysi z Dušniků do Vambeřic starobylá poutnická stezka. Již dávno ji však pohltil les a dnes už  je minulostí i ten les… Jen nad samotou Batorow je místy stezka v terénu ještě znatelná. Nejhezčí a vlastně i poslední upomínkou na stezku je krásná kaplička a mohutné torzo pískovcového kříže. Bukový prales tu byl [...]

Vylidněné vesnice s nádhernými barokními domy, kostely a zámečky. Božków – kdysi výstavné městečko, dnes zapomenutá obec. A jeden z největších barokních paláců v dolním Slezsku.

Hrabství kladské (Zemia Klodzka), putování krajinou dolního Slezska. Góry Kamienne a opuštěné pastviny. Většina horských samot zanikla s nuceným odchodem Němců… Ale na mnohých hospodaří dosídlenci z východu, u každé rodinné farmy kravka, ovce a kozy. I když někde už najíždějí na agroturistiku. Po sudetsku… Kapličky a kříže podél cest. Spiritualita všedního dne u cesty pro [...]

Všechny barvy léta

rubrika: Fauna autor: 31. 7. 2014
Oranžová - Ostruháček březový

Barva je kvalita povrchu hmoty. Mění se jím vlnová délka světla a výsledkem je vjem, který je vytvářen viditelným světlem dopadajícím na sítnici lidského nebo živočišného oka, případně jiných receptorů dalších organizmů. Barevné vidění lidského oka zprostředkují receptory zvané čípky trojího druhu – citlivé na tři základní barvy: červenou, zelenou a modrou. Barva objektu záleží na jeho fyzikálních vlastnostech a na vnímání pozorovatele. Z hlediska fyzikálního můžeme říci, [...]

Ležické skalky

rubrika: Krajina a příroda autor: 11. 7. 2014
Ležicke skalky - Łężyckie Skałki

Ležické skalky leží na náhorní pláni Rogowa Kopa a přestavují zbytek kdysi rozsáhlé pískovcové tabule, která tvořila temeno stolové hory a během věků byla erozí již téměř zcela odstraněna. Zatímco vrcholové plošiny ostatních stolových hor ve stejnojmenném národním parku pokrývají pískovcové skály a smrčiny, Rogowa Kopa se vyznačuje rovinatým plochým reliéfem s relativně mocným půdním pokryvem [...]