krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Orchideje na letišti

rubrika: Flora autor: 25. 1. 2013

Dnes vymírající vstavač kukačka (Orchis morio) patřil dříve k běžným druhům naší krajiny.

Vstavač kukačka (též vstavač obecný – Orchis morio) je snad nejtypičtějším příkladem rostlinného druhu, který se nehodí do naší dnešní krajiny. Jak už napovídá druhové jméno – „obecný“, byla tato naše drobná ale krásná orchidej nejhojnějším druhem rodu vstavač (Orchis) a jedním z nejpočetnějších zástupců orchidejí (čeleď vstavačovitých, Orchidaceae) vůbec. Dnes se ovšem jedná o jeden z nejohroženějších a nejrychleji ustupujících druhů naší přírody.

Srovnání rozšíření vstavače kukačky (Orchis morio) ve východních Čechách v 50. letech a dnes, mapa: F. Procházka a ČSOP Jaroměř

Vstavač kukačka podobně jako většina vstavačů rostl hlavně na nehnojených loukách, pastvinách, starých ovocných sadech a podobných stanovištích. Hlavně během druhé poloviny 20. století  vlivem negativních krajinných změn (kolektivizace venkova a následná „homogenizace a unifikace“ krajiny) vymizela postupně většina jeho stanovišť. Další ústup proběhl pak v 70. letech díky intenzifikaci a chemizaci zemědělství a v 90. letech, kdy naopak zemědělsky méně výnosné lokality přestaly být obhospodařovány úplně a zarostly náletem, nebo byly záměrně zalesněny. Velice hezký příklad toho, jak asi zanikla většina lokalit našich vstavačů, představuje Zvolská stráň u Jaroměře, kde rostl střevíčník pantoflíček a vstavač obecný. Níže je stížnost na postup místního JZD, kterou sepsal v r. 1976 na OK ONV student jaroměřského gymnázia P. Martinek. Protože jde o zajímavý a cenný dokument v závěru připojuji celé znění stížnosti a přikládám i nálezové zprávy, které předchazely vyhlášení lokality za rezervaci. V okamžiku, kdy se Zvolská stráň stala rezervací, zde ovšem ty nejvzácnější druhy byly již několik let vyhynulé, takže vlastně už nebylo co chránit a rezervace byla později v tichosti zrušena.

Závěr stížnosti na ničení lokality Zvolská stráň, dopis na OK ONV

Vstavač kukačka ustupuje i dnes a mizí často i  z přírodních rezervací, které byly vyhlášeny přímo za účelem jeho ochrany (např. PP Na Hadovně). V rezervacích obvykle přežívá několik přestárlých jedinců, kteří se nerozmnožují, takže chybějí odrůstající semenáčky orchidejí a populace postupně zaniká. Navíc v takovémto nízkém počtu může populaci zničit i taková náhodná událost, jako je třeba vyvezení odpadu nebo nájezd divokých prasat.

Vstavač kukačka – Orchis morio , letiště Dvořisko u Chocně

Dole je zajímavé srovnání leteckých snímků venkovské krajiny Čech (Zvole u Jaroměře, zaniklá lokalita Orchis morio). Fotografie ukazují změny, které souvisí s různým způsobem zemědělského hospodaření v naší krajině. Snímek z roku 1953 ukazuje českou krajinu před kolektivizací. Převažuje pestrá mozaika různým způsobem využívaných políček, mezí, luk a pastvin. Takováto „pestrá“ krajina skýtá útočiště mnoha druhům rostlin i živočichů. Snímek z roku 2010 ukazuje krajinu po kolektivizaci venkova (50. léta) a intenzifikaci zemědělství (60.- 70. léta). Scelováním pozemků zanikly meze, úhory, květnaté louky, spásané stráně, úvozy i stromy podél polních cest. Meliorace zničily mokřadní stanoviště, velká část úhorů, pastvin a luk byla rozorána, případně ponechána svému osudu. Z krajiny vymizelo mnoho polních cest s alejemi a typickými rostlinnými lemy. Rostoucí chemizace postupně vytlačila méně odolné druhy. V nové málo rozmanité krajině přežívá mnohem menší množství druhů rostlin i živočichů. Poslední zbytky druhově bohatších luk, pastvin a mezí zarosty náletem dřevin…

Srovnání struktury zemědělské krajiny před kolektivizací s dnešním stavem, Zvole u Jaroměře, snímky – http://kontaminace.cenia.cz

Vstavač kukačka tedy vymizel ze zemědělské krajiny i z přírodních rezervací a ve východních Čechách dnes existuje v podstatě jediná životaschopná populace, která prosperuje na naprosto nečekaném stanovišti – letišti Dvořisko poblíž Chocně.

Jediná opravdu životaschopná populace vstavače kukačky (Orchis morio) ve východních Čechách se udržela na letišti Dvořisko u Chocně.

Letiště se zřejmě nachází na méně úrodných pozemcích, které původně sloužily jako extenzivní pastviny a louky. Protože se pozemky nehodily k intenzivnímu zemědělskému užívání, nebyly asi nikdy přeorány ani výrazně hnojeny, takže se zde vstavač kukačka udržel. Protože jsou vstavače konkurenčně méně zdatné rostliny, svědčí jim i pravidelná seč, která udržuje nízký trávník. Takže se tady můžete projít po přistávací ploše, kde kvetou desítky velevzácných orchidejí – tohle jinde neuvidíte!

Vstavač kukačka – Orchis morio, letiště Dvořisko u Chocně

materiály o “kauze Zvolská stráň” jsou zde – 1 (stížnost) 2 (zpráva) 3 (zpráva)

článek O našich orchidejích je zde

literatura:

- nejpodrobnější pojednání o orchidejích východních Čech zpracoval legendární botanik FRANTIŠEK PROCHÁZKA ve svém rozsáhlém článku Orchideje Východočeského kraje, který postupně vycházel v 70. letech ve sborníku pardubického muzea Práce a studie. Z tohoto článku pochází mapa rozšíření.

- Procházka F., Velísek V., Orchideje naší přírody, Academia, Praha 1983

snímky krajiny – http://kontaminace.cenia.cz

Zanechte vlastní komentář:

devět + šest =