krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Podkovka chocholatá (Hippocrepis comosa)

rubrika: Flora autor: 14. 11. 2012

Podkovka chocholatá – Hippocrepis comosa , Opočno, 24.5.2007

Podkovka je drobná žlutě kvetoucí bobovitá rostlina, která se podobá příbuznému štírovníku. Na rozdíl od tohoto druhu, který je velmi hojný, je podkovka kriticky ohroženým druhem – zástupcem u nás málo rozšířené teplomilné a suchomilné květeny. Podle areálu rozšíření bývá tento druh řazen mezi tzv. praealpiny tj. druhy s těžištěm výskytu v předhořích Alp, jejichž charakteristickou vlastností je schopnost šířit se během teplejších klimatických výkyvů na vhodných stanovištích dále na sever či výše do hor. Do východních Čech se tento druh asi rozšířil krátce po konci poslední doby ledové, kdy během teplejších období (tzv. boreálu a atlantiku) docházelo k šíření teplomilných druhů. Ostatně podobným způsobem zvětšují svůj areál teplomilné druhy i dnes. Podkovka preferuje hlavně výhřevné svahy s úživným horninovým podkladem (např. vápenec a čedič), i to je jeden z důvodů, proč je v čechách tak vzácná.  Druh byl u nás v minulosti rozšířen hlavně v Českém středohoří, kde však pravděpodobně vyhynul, dvě izolované mikropopulace byly ale koncem 20. st.  nově popsány poblíž  Prahy a Opočna. Na Moravě přežívá několik populací pouze v Bílých  Karpatech.

 

Čistec německý – Stachys germanica , Opočno , 24.5.2007

Na Opočensku bylo v 19. st. známo několik lokalit tohoto druhu, jednalo se hlavně o sušší výslunné opukové stráně a travnaté svahy v kulturní zemědělské krajině.  Většina těchto lokalit však zanikla a tak byl druh v druhé polovině 20. století považován za vyhynulý. Ve východních Čechách byla podkovka znovuobjevena až v r. 1990 a to na zcela nové lokalitě v řídkém terasovitém sadu se sklonem k jihu poblíž železniční trati asi 1 km za stanicí Opočno. Jde asi o jediný kriticky ohrožený druh jehož nová lokalita objevena z jedoucího vlaku (J. Rydlo, 1995). Při bližším průzkumu bylo zjištěno, že toto stanoviště leží na poměrně vzácném výskytu lužních karbonátových půd na lučních křídách, celé společenstvo patří k poměrně vzácným svéřepovým trávníkům a kromě podkovky zde byly objeveny některé další vzácné druhy např. kriticky ohrožený čistec německý. Daná lokalita je naštěstí vhodně udržována a pravidelně sečena, takže snad v nejbližší době nehrozí její zánik. Poměrně nedávné objevení této unikátní lokality v botanicky velmi dobře prozkoumaném regionu navíc ukazuje, že je stále v naší přírodě co objevovat a nelze vyloučit objevení některých dalších zajímavých lokalit.                                                                                        Jan Ježek

Literatura:

Většina údajů byla převzata z vyčerpávajícího článku H. Voškerušové : Podkovka chocholatá u Opočna, který vyšel ve sborníku Orlické hory a Podorlicko 11/2001. 

J. Rydlo : Mizející luční vegetace u Vodětína, Muz. a Souč., Roztoky, ser. natur. 9 : 80.

http://portal.nature.cz/

 

 

 

 

 

Zanechte vlastní komentář:

šest + = osm