krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Nad závodištěm

rubrika: Krajina a příroda autor: 16. 9. 2013

aneb O vstavači mužském

Malebné údolí “Nad závodištěm”

Jedno z krajinářsky nejhezčích a botanicky nejhodnotnějších míst v CHKO Broumovsko leží hned kousek za Hronovem. Jde o kouzelné údolí někdy označované jako Nad závodištěm, které kopíruje jednu z vedlejších linií hronovsko-poříčského hlubinného zlomu.

Na 3D modelu krajiny je krásně vidět, že údolí kopíruje tektonické zlomy. Strmé svahy kuest jsou zalesněny, úzké údolí je mezi nimi jakoby sevřeno. Pískovcové desky byly ještě proříznuty kaňony řek Metuje a Židovka. Krajina jak z učebnice geomorfologie! obr. – GIS Khk

Původně vodorovné vrstvy pískovců a opuk zde byly tektonickou aktivitou rozlámány, nakloněny a vůči sobě navzájem všelijak posunuty. Vznikly tak pro zdejší region tolik typické táhlé pláně zakončené prudkými skalnatými srázy – tzv. kuesty. Asymetrické hřebeny kuest mají jeden svah jen mírně ukloněn zatímco ten druhý, který kopíruje zlomovou linii, bývá velmi strmý.

Pohled z náhorní plošiny od Bishofsteinu u Teplických skal přes Ostaš na Hejšovinu. Východní hrana této kuesty byla vyzdvižena v podstatě podél stejného zlomu, jaký prochází i zmíněným údolím.

Táhlé náhorní pláně bývají na Broumovsku nejčastěji obhospodařovány jako pole či pastviny, kdežto příkré stráně kuest zůstaly trvale zalesněny a to obvykle velmi hezkými a kvalitními porosty listnáčů, nejčastěji buků. Spodní okraj lesa pak často přechází do krajiny malebnými lemy s pestrou mozaikou travních porostů a keřů, nejčastěji trnek a šípků. Některé z těchto stanovišť přestavují takový zbyteček původních, botanicky velmi cenných, extenzivně obhospodařovaných pastvin a mezí.

Pastviny a les na hraně kuesty poblíž Zbečníku.

Údolí Nad závodištěm začíná u Vysoké Srbské a postupně klesá severovýchodním směrem do údolí řeky Metuje, kde přímé pokračování tohoto tektonického zlomu tvoří údolí mezi Dřevíčem a Stárkovem. Ve spodní části ústí údolí přímo k hronovské silnici, u které bylo dříve motokrosové závodiště, po kterém se lokalita jmenuje.

Horní část údolí pod Vysokou Srbskou

Pohled na dolní část údolí směrem od hronovské silnice. Kdysi tu bývalo motokrosové závodiště. To bylo kvůli CHKO zrušeno, nicméně přírodě mnohem víc uškodila záměrná výsadba smrku v těch nejcennějších lemových partiích. A to je to první zóna CHKO…

Botanicky nejcennější část údolí Nad závodištěm leží v jeho dolní polovině kousek nad silnicí od Hronova. Jde o malou stráňku obklopenou trnkovými keři, kde na ploše několika desítek čtverečních metrů roste velevzácný vstavač osmahlý (Orchis ustata) a přežívá zde i jedna z nejbohatších populací vstavače mužského v rámci východních Čech. Zřejmě díky poměrně strmému sklonu a tomu, že je jakoby „vmezeřena“ mezi porosty trnek, nebyla tato mez v minulosti asi nikdy přeorána, zatravněna nebo využita jako intenzivní pastvina a tak se zde orchideje udržely. Dnes je právě s ohledem na orchideje lokalita pravidelně sečena a poměrně hezky udržována.

Hlavním předmětem ochrany na lokalitě je vzácná orchidej vstavač mužský.

Vstavač mužský (Orchis masculata) rostl dříve na Broumovsku relativně často, dnes se jedná o kriticky ohrožený druh, který přežívá na několika posledních lokalitách většinou v počtu několika málo rostlin. Je to škoda, jde o rostlinu krásnou a v mnoha aspektech pozoruhodnou (ostatně stejně jako všechny orchideje).

Vstavač mužský – detail květu

České i vědecké jméno vstavače mužského má velice zajímavou genezi – slovo orchis znamená v řečtině varle a rostlina byla takto pojmenována proto, že její podzemní hlízy svým tvarem připomínají mužské pohlavní žlázy. Ve středověku se věřilo na takzvané signatury a pokud nějaká část rostliny svým tvarem připomínala určitý lidský orgán, měla mít i schopnost jej léčit. Je tedy jasné, proč má vstavač mužský tak krásné jméno. Pozdější farmaceutický výzkum vstavačů ovšem tuto schopnost nepotvrdil, mocnou roli zde zřejmě hrál placebo efekt. Zajímavé nejsou jenom hlízy a mykotrofní kořeny vstavačů ale i jejich květy. Hýří barvami, voní a tváří se, jako by měly na dně ostruhy sladký nektar, nicméně květy jsou klamavé a přilákaný opylovač žádnou sladkou dobrůtku za opylení nedostane.

Vstavač mužský – Orchis masculata, Nad závodištěm, 19.5.2013

Ještě vzácnější druh orchideje, který zde roste, je vstavač osmahlý (Orchis ustata). Jde o jednu z jeho posledních lokalit ve východních Čechách, pravidelně zde vykvétají dva trsy.

Vstavač osmahlý – Orchis ustulata, Nad závodištěm, 1.6.2006

Vstavač osmahlý – Orchis ustulata, Nad závodištěm, 15.5.2012

Srovnání rozšíření vstavače osmahlého (Orchis ustata) ve východních Čechách v 50. letech a dnes, mapa: F. Procházka a ČSOP Jaroměř

Lokalita je cenná i entomologicky – kvetoucí trnky a hlohy jsou na jaře plné včel a zlatohlávků. Stráň je jižně orientovaná, takže má příznivé mikroklima, díky kterému se zde dokonce vyskytuje cikáda chlumní (Cicadetta montana). Co vím, tak je to jedna z nejsevernějších lokalit tohoto druhu u nás.

Vidět a hlavně slyšet se tady dá i cikáda chlumní

Kvetoucí hlohy a trnky jsou na jaře plné včel …

a taky krásných zlatohlávků …

Celé údolí je velmi malebné a patří k těm nejhezčím místům v rámci CHKO Broumovsko. K jeho půvabu přispíva i to, že je to místo zcela opuštěné, bez davů turistů a jakékoliv zástavby.

literatura:

- Procházka F., Velísek V., Orchideje naší přírody, Academia, Praha 1983

- nejpodrobnější pojednání o orchidejích východních Čech zpracoval legendární botanik FRANTIŠEK PROCHÁZKA ve svém rozsáhlém článku Orchideje Východočeského kraje, který postupně vycházel v 70. letech ve sborníku pardubického muzea Práce a studie.

- 3D model krajiny Královéhradeckého kraje je zde

Zanechte vlastní komentář:

− čtyři = pět