krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Tepna – petice za referendum

rubrika: Ostatní autor: 18. 6. 2014

K tomuto pátku chybí posledních 170 podpisů!

Vážení občané města Náchoda, 

v minulých dnech bylo zahájeno územní řízení na výstavbu hypermarketů v areálu bývalé Tepny. Pokud bude tento investiční záměr zrealizován v předkládané podobě, ovlivní velmi negativně život v Náchodě na několik desítek příštích let. Domníváme se tedy, že je žádoucí, aby město v rámci tohoto řízení trvalo na zásadách tak, jak je pro dané území definuje územní plán. To zastupitelstvo zatím odmítá. Dále chceme, aby město i nadále jednalo o odkupu celého areálu. Proto jsme se rozhodli začít sbírat podpisy pod petici za vyhlášení referenda, které by k tomuto vedení města zavázalo. K vyhlášení referenda je zapotřebí alespoň 2000 podpisů od občanů s trvalým pobytem v Náchodě. Pokud Vám není lhostejný osud města, ve kterém žijete, můžete se svým podpisem připojit. Petiční archy jsou k dostání v Knihkupectví Horová, Palackého 26, Náchod (knihkupectví na Kamenici), kde je i sběrné místo podpisů. Veškeré dokumenty lze stáhnout i na tomto webu.  

Mgr. Jan Ježek, člen petičního výboru

Níže jsou přiloženy argumenty proti plánované výstavbě, preambule petice s návrhem otázek do referenda, tisková zpráva k petici a vyjádření odborníků.

dokumenty ke stažení

podpisová listina

argumenty proti výstavbě

leták

vyjádření odborníků

tisková zpráva 

Opravdu to chceme?

Opravdu to chceme?

 

argumenty proti výstavbě

Proč NE obchodní centrum TEPNA?

 1.    Svojí celkovou rozlohou bude tato přízemní zástavba a parkoviště zabírat plochu více než dvojnásobně převyšující náchodské náměstí.

- Na 2,5 ha zde chce investor vybudovat hypermarket a prodejní galerii o celkové zastavěné ploše kolem 10 tisíc metrů čtverečných.Z toho má zhruba 8000 metrů čtverečních připadat přímo na prodejní plochu, zbytek tvoří zázemí (sklady, chodby atd.). Před hypermarkety má být asfaltové parkoviště pro 200 až 300 vozů. Zeleň stejně jako přístup pro pěší je minimální. Případná realizace takto koncipovaného areálu povede přímo v centru města ke vzniku typické „vnitřní periferie“.

2.    Výstavba obřích hypermarketů je problematická z hlediska územního plánu.

- Areál Tepny leží v tzv. Smíšeném území centrálním. Tato kategorie slouží dle územního plánu   především pro městské integrované bydlení a celoměstskou občanskou vybavenost. Umisťují se zde stavby pro obchod, správu, veřejné stravování, ubytování, stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby pro sport, garáže, veřejné čerpací stanice, odstavná a parkovací stání, bytové domy s integrovanou vybaveností a drobná výroba nerušící životní prostředí.

Velké hypermarkety patří do úplně jiné kategorie – Plochy občanského vybavení,  která slouží pro zařízení základního a vyššího občanského vybavení, mající nárok na urbanistickou plochu s převažující funkcí občanského vybavení. Umisťují se zde stavby pro obchod a služby …. 

3.    Projekt velmi negativně ovlivní situaci v dopravě.

- Plánované obchodní centrum má podle dopravní studie přivést do centra denně přes 3800 nových vozidel, to znamená ve špičce asi 300 až 400 vozidel „navíc“ každou hodinu (což je zhruba tříkilometrová kolona). Zásobování má denně zajišťovat až 10 kamionů, které se budou vytáčet přes Plhovské náměstí směrem k ulici Na Příkopech. Dramaticky stoupne dopravní zátěž zejména na ulici Plhovské, přičemž křižovatka „u Itálie“, kde tato ulice končí, je již dnes přetížena a nárazově se zde tvoří kolony. Při takovémto nárůstu počtu automobilů zde bude doprava během špičky pravidelně kolabovat.

4.    Negativní dopady lze očekávat u maloobchodníků v centru.

- Vznik nových pracovních míst v regionu bývá jedním z častých argumentů pro ospravedlnění výstavby obchodních řetězců. Bohužel má zprovoznění každé další obří prodejny na zaměstnanost dopad spíše negativní. Hypermarkety nabízejí především zboží od velkých nadnárodních firem a nemají zájem podporovat místní malovýrobce, což vede následně ke snížení počtu zaměstnanců pracujících v prvovýrobě a zpracovatelském průmyslu.Vzhledem k tomu, že malí obchodníci nemohou konkurovat velkým řetězcům, dochází v nich k propouštění v důsledku odlivu zákazníků. Řadu malých prodejců nakonec dovede cenový diktát k úplnému krachu.

5.    Jednoúčelová přízemní zástavba nevyužívá nabízený prostor, kterého je v Náchodě extrémně málo a zároveň deformuje město i esteticky.

- Odborníci na urbanismus a městskou architekturu se shodují v tom, že podobný typ zástavby, který obchodní centrum TEPNA představuje, do centra města nepatří… 

 

preambule petice

TEPNA – NÁVRH NA KONÁNÍ MÍSTNÍHO REFERENDA  NA ÚZEMÍ MĚSTA NÁCHOD

Preambule: Podpisem této listiny vyjadřujeme nesouhlas s výstavbou obchodního centra v areálu bývalé Tepny. Přejeme si, aby byl tento pozemek využit lépe, tak, jak odpovídá jeho poloze v centru města. Majitel nabídl městu pozemek k odkoupení, to však jeho nabídku nepřijalo. Přejeme si, aby město celý areál za přijatelnou cenu koupilo, nebo aby alespoň trvalo na dodržení platného územního plánu, tedy na tom, aby budoucí zástavba plnila více městských funkcí a aby měla blokový charakter s tradičním systémem ulic.

Ve smyslu zákona č. 22/2004 Sb. o místním referendu, my, níže podepsaní občané, splňující podmínky práva volit do zastupitelstva města, podporujeme návrh na vyhlášení místního referenda v níže uvedené věci.

“Souhlasíte s tím, aby Město Náchod v areálu bývalé Tepny (st. p. č.2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v katastrálním území Náchod):

1) odkoupilo všechny pozemky, a to maximálně za cenu v místě a čase obvyklou s tím, že tuto cenu stanoví nezávislý certifikovaný odhadce, na kterém se shodne prodávající i kupující strana

2) trvalo v územním řízení na dodržení stávajícího územního plánu a jeho Souhrnné průvodní zprávy, zejména na smíšeném rázu území a blokové zástavbě s tradičním systémem ulic.”

Výsledek hlasování v místním referendu je pro představitele města závazný. Nepromarněte příležitost zásadně ovlivnit vzhled našeho města!

 

tisková zpráva

NA HYPERMARKET V CENTRU NÁCHODA BYLO ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, MÍSTNÍ CHTĚJÍ REFERENDUM

Minulý týden bylo zahájeno územní řízení na stavbu obřího obchodního centra v areálu bývalé textilky Tepna. Skupina místních obyvatel se s hypermarketem v centru města nechce smířit a začíná sbírat podpisy pro místní referendum. To by mělo město pověřit, aby v územním řízení se stavbou hypermarketů nesouhlasilo. V případě, že by měl současný majitel zájem pozemky za rozumnou cenu prodat, město by je podle autorů petice mělo koupit.

„Podpisem této listiny vyjadřujeme nesouhlas s výstavbou obchodního centra v areálu bývalé Tepny. Přejeme si, aby byl tento pozemek využit lépe, tak, jak odpovídá jeho poloze v centru města“, začíná preambule navrhované petice. Autoři v ní chtějí zavázat město ke koupi pozemků, v případě, že majitel bude ochoten prodat je za obvyklou cenu. „Jsme přesvědčeni, že vlastnictví města by bylo nejlepším řešením. Na celé území by bylo možné zpracovat podrobný regulační plán a poté by se mohlo po menších částech opět nabídnout investorům. Tentokrát by ale bylo od začátku jasné, co a za jakých podmínek se může v této lokalitě stavět. Dostavba celého území by asi byla záležitostí na delší dobu, třeba i na 10 let, ale není důvod v tomto ohledu spěchat. I v minulosti se města rozrůstala postupně a delším časovém horizontu“, uvádí bývalý člen náchodského urbanistického týmu, architekt Viktor Vlach. „Pro město by to navíc mohla být nakonec i dobrá investice, byť by se vložené finance do městské pokladny vrátily až později“.

V územním řízení by podle navrhovatelů referenda mělo město trvat na dodržení územního plánu. Areál  Tepny je v územním plánu veden jako Smíšené území centrální a zástavba v této kategorii nemá být monofunkční, má mít smíšený ráz a má sloužit především pro městské integrované bydlení. V Souhrnné průvodní zprávě územního plánu se pak k prostoru v centrální části Náchoda uvádí: „Z hlediska urbanistické kompozice je třeba stabilizovat městský půdorys především v centrální oblasti a uplatnit zde důsledněji blokovou zástavbu s tradičním systémem ulic a náměstí při dostavbě a přestavbě území.“ A právě bloková zástavba s tradičním systémem ulic by měla být v územním řízení hlavním městským požadavkem. „Usilovali  jsme  o to, aby usnesení v tomto duchu přijalo náchodské zastupitelstvo, byli jsme ovšem neúspěšní  a proto nám nezbývá, než se obrátit na náchodské občany“, vysvětluje druhou otázku referenda učitel náchodského gymnázia a bývalý zastupitel Jan Ježek.

Spolek Sbor dobrovolných občanů, se přihlásil i do probíhajícího územního řízení a k projektu obchodního centra bude vznášet řadu námitek. „Kromě nesouladu s územním plánem budeme namítat především neúnosné dopravní zatížení. Náchod je již teď daleko za hranicí svých dopravních kapacit a další navýšení dopravy až o 4000 automobilů denně může ve špičkách znamenat naprostý kolaps“, obává se důsledků plánovaného obchodního centra zastupitel Michal Kudrnáč. „Jsme proto připraveni udělat vše pro to, aby příslušné úřady plánovaný hypermarket nepovolily. Nabízíme pomoc místním obyvatelům, kterým hrozí, že jim budou prakticky pod okny jezdit kamióny se zásobováním. Spolupracujeme s řadou odborníků, právníků zaměřených na územní řízení, dopravních specialistů i přírodovědců“, doplňuje.

Pro to, aby bylo referendum vyhlášeno, je nyní třeba získat zhruba 2 000 podpisů náchodských občanů. Referendum se pak může konat samostatně, nebo spolu s jinými volbami. „Ideální by bylo, kdyby se referendum stihlo spolu s komunálními volbami. Pokud se ale podpisy nepovede sesbírat do tohoto termínu, může být vyhlášeno i samostatně. Věříme, že obchodní centrum nakonec územní povolení nezíská a majitel se tak přikloní k prodeji celého areálu do rukou města za rozumnou finanční částku“, uzavírá člen petičního výboru Oldřich Zelený.

Michal Kudrnáč, Sbor dobrovolných občanů

V Náchodě, 17. 6. 2014

 

Kontakty:   Michal Kudrnáč, tel.: 608 581 321, mail: michal.kudrnac@gmail.com

Mgr. Jan Ježek, tel.: 775 147 688, mail: jezek@gymnachod.cz

 

vyjádření odborníků

Odborníci o TEPNĚ

 

Vyjádření Ing. arch. Jana Jehlíka z Fakulty architektury ČVUT

Tak, jak jsem tu situaci poznal, jsem přesvědčený, že jde o špatné rozhodnutí. Všeobecné poučení, že do center měst nepatří monofunkční areály a extenzivní zástavba, je zřejmé, nicméně stále nerespektované. Jde o krátkodobý “úspěch”, v delším horizontu to přinese jen špatné důsledky. Nejprve euforie z nakupování, poté velké dopravní problémy (přetížené uzly, jednorázové zátěže), sociální problémy (periférie uvnitř města), kulturní problémy (další poničení původního velice hodnotného obrazu města), tedy další snížení přitažlivosti města. A to není sentimentální pohled idealisty, to je naprosto racionální pohled hospodáře – hledám město přitažlivé pro kulturní a vzdělané lidi, nehodlám jen apriori naplnit konzumních pudy a získat krátkodobý efekt. A Náchod je krásný, ale velmi poničený minulými desetiletími. Zasluhuje si již zase kvalitní a citlivý rozvoj. Co to znamená? Zástavbu v kontaktu s historickým jádrem takovou, která by toto jádro přirozeně dále rozvíjela – ve známém systému ulic a náměstí, s intenzivní vícepatrovou polyfunkční zástavbou, kde se prolíná bydlení s obchodem a službami, kde žijí lidé 24 hodin denně, kde se odehrává bohatý život. Protože, pokud jde “radnicím” opravdu o své obce, tedy o ona lidská společenství, potom musí hledat a vytvářet prostředí příznivé ke kontaktu lidí, prostředí přitažlivé, bohaté a bezpečné. A tím ony “orwellovské” monofunkční zóny opravdu nejsou. Jednou se ukáže, že je nepotřebujeme nejen v centrech, ale ani na okrajích měst (tam zase vytvářejí bariéru vůči krajině), nicméně jistě lze nalézt rozumnější řešení pro současnou situaci, než je to navržené. 

S úctou, Ing.arch. Jan Jehlík, Ústav urbanismu, Fakulta architektury ČVUT

 

Vyjádření Ing. arch. Martina Říhy  (významný český architekt a urbanista, bývalý náměstek MŽP a MPRR, který do svého odchodu do důchodu v roce 2011 pracoval v Útvaru rozvoje hlavního města Prahy)

Spor o výklad regulativů územního plánu města Náchoda je typickým příkladem bezzásadovosti některých radních a zastupitelů měst v ČR. Když se schvaluje územní plán v Radě a Zastupitelstvu, hodně záleží na formulaci toho, co bude ve  vyhlášce o uspořádání území, resp. v regulativech jako závazné části územního plánu, ale to přece není všechno! Zastupitelstvo i Rada přeci tím schválením a vydáním územního plánu přijímají také související obsah zadání a odborný názor kolektivu autorů územního plánu na žádoucí urbanistickou kompozici nově řešených částí města! Ne vše lze beze zbytku obsáhnout a zakotvit v regulativech. To by musely mít stovky stran. Vysvětlující text z Odůvodnění v textové zprávě by měl být brán stejně vážně. Bez jeho respektování ztrácí i zakotvené závazné regulativy žádoucí urbánní kontext. Takový právně-pozitivistický výklad, že závazné jsou jen schválené regulativy a to ostatní je jen jakýsi architektonický blábol, to může vyhovovat jen těm, kdo plán neberou vážně, kdo v něm hledají využitelné mezery pro prosazování jiných, než plánem sledovaných veřejných zájmů, ke kterým se předtím přihlásili a pro které hlasovali. Je to diletantské a barbarské. Považuji názor autorů územního plánu na formu nové zástavby na místě Tepny Náchod za správný. Je ohleduplný k městu, jeho urbánním hodnotám a historickému kontextu, zatímco různé ty “haluzny” hypermarketů, “továren na obchod ve velkém” považuji za nevhodné, nerespektující lidské měřítko, urbánní kontext místa, za budoucí zdroj potíží při pokusech o nápravu vadného vývoje města, až se ten hypermarket okouká, dožije a položí. Nepochybuji, že tak smýšlí více lidí v Náchodě a že se najde dost energie, aby o tom přesvědčili i zastupitele, aby se jednou nemuseli stydět, pro co zvedli ruku, když se rozhodovalo o dalším osudu tohoto území. 

Ing. arch. Martin Říha

Vyjádření Ing. arch. Miloše Linharta

Kulturní evropské země se snaží se ctí vypořádat s průmyslovým dědictvím. Probíhají architektonické soutěže, přemýšlí se o využití průmyslových budov. Vznikají veřejné prostory s novými kvalitami, se zvláštním napětím a nábojem. Atraktivní poloha Tepny pod zámeckým kopcem, skvělým výhledem a dostupností centra k podobnému řešení přímo vybízela. První ránu tomuto idealismu zasadila demolice objektu staré přádelny a skladů a jeho nahrazení disproporční stodolou Lidlu trčícího uprostřed parkoviště. Nepoučeno první chybou ztrácí město šanci na vybudování nového kulturního městského prostředí na místě továrny. Místo nepřístupného, od okolí izolovaného průmyslového ostrova zde nechá v nejbližší budoucnosti vzniknout ostrov nový – obří asfaltové parkoviště obklopující několik náhodně seskupených beden supermarketů.

 Ing. arch. Miloš Linhart

Vyjádření MgA. Viktora Vlacha  (na protest kvůli postoji vedení města odstoupil z Urbanistického týmu města Náchoda)

Vážení občané,

Po hlasování o budoucnosti areálu Tepna jsem ztratil zbytek chuti do práce v týmu pro “rozvoj”. Postrádám smysl trávit volný čas společným přemýšlením nad urbanistickým fungováním města, které přes všechna doporučení nehledí na potřeby svých obyvatel, ale upřednostňuje bezohledné a destruktivní zájmy soukromého investora. Města, které se posvěcením tohoto záměru samo natrvalo mrzačí a které hodlá tiše přihlížet předem nalinkované zkáze svého historického centra i vnitroměstské dopravy. A také města, které se o svou městskost nechá dobrovolně připravit. Loajální mlčení a nechuť většiny zainteresovaných změnit nebo zvrátit tento neuvážený krok mě vede k rozhodnutí dále se jednání této pracovní skupiny neúčastnit a ušetřenou energii vrhnout do smysluplnějších věcí.

 S pozdravem MgA. Viktor Vlach (bývalý člen Urbanistického týmu města Náchoda)

Komentáře k článku

 1. autor komentáře: Jan Ježek Odepsat

  Začalo územní řízení na hypermarkety v areálu TEPNY – sbíráme podpisy za referendum, které by město zavázalo k tomu, aby projekt připomínkovalo…

 2. autor komentáře: Antonín Pitaš Odepsat

  nesouhlasím s hypermarkety!

 3. autor komentáře: Tomas Vodak Odepsat

  Škoda, že je petice napsaná pouze za občany Náchoda.

 4. autor komentáře: Ladislava Odepsat

  je videt,ze na radnici stale vladnou lidi,kterym nejde o obcany,ale jen o jejich kapsy

 5. autor komentáře: Mirek Odepsat

  Nejsem přímo z Náchoda , vše je pouze o penězích , myslím ale, že na radnici máme velice schopného starostu , který nedopustí ani devastaci prostředí , ani totální dopravní kolaps a už vůbec to ,aby pohled na zámek od Plhova byl spojen s nějakým hypermarketem.

 6. autor komentáře: admin Odepsat

  Petice za referendum – uzávěrka během tohoto pátku. Chybí nám posledních 170 podpisů!!!

 7. autor komentáře: admin Odepsat

  Tak jsme k doplnění nakonec posbírali hodně přes 200 podpisů. Snad to bude stačit. Teď čekáme, jak se k referendu postaví městská rada a zastupitelstvo

 8. autor komentáře: admin Odepsat

  Tak nám zabili referendum. Po odstranění nesrovnalostí a doplnění podpisů nestálo referendu ohledně Tepny již nic v cestě. Tedy kromě toho, že by se sešli zastupitelé. Ti to bohužel většinou odmítli, takže souběžně s komunálními volbami referendum nebude. A je vymalováno.

 9. autor komentáře: admin Odepsat

  Přesně tak, jak si to přáli hlasatelé Šťastného živočicha
  bylo prázdno před očima a bylo prázdno za očima
  Vychvalování zubní pasty se neslo jako rouhání
  v samém sousedství chrámu…
  J. Zahradníček, Znamení moci

Napsat komentář k admin Zrušit odpověď na komentář

šest − = nula