krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

V Jeskyni tygřích pruhů

rubrika: Krajina a příroda autor: 27. 3. 2020

Jako Rokliny je označována ta část Adršpašsko-teplických skal, která leží na východ od Vlčí rokle. Jde o náhorní plošinu, zbrázděnou nepřehledným a téměř neprostupným systémem mělkých soutěsek. Těmto roklím místní Němci přiléhavě říkali příkopy. Černý příkop, Ptačí příkop, Kancelářský příkop, na mapách jsou soutěsky zakresleny i pojmenovány pokaždé jinak. Ztratit se tu dá na dlouhé hodiny a někdy i dny, alespoň se podobné historky mezi pamětníky tradují. Každým příkopem protéká potok, který na mnoha místech mizí v podzemí. V závalu pod skalní stěnou na dně jednoho z příkopů jsme našli několikametrový podzemní vodopád, padající do překrásné jeskyně. V jeskyni pod vodopádem obnažila vodní eroze zvláštní slínovcové souvrství. V Adršpašských skalách jde o neobvyklý jev, celou plošinu skal tvoří kvádrové pískovce a jemnozrnné usazeniny jsou zde poměrně vzácné. Vlastně ani žádné podobné místo ve skalách neznám. Zajímavé je i to, že vystupující vrstvy jemnozrnných pískovců a prachovců či slínovců jsou málo mocné a rytmicky se střídají. Některé vrstvy evidentně obsahují vyšší podíl uhličitanu vápenatého a podléhají selektivnímu chemickému zvětrávání. Z šedých hrubozrnných pískovců jsou nejenom skály nad těmito slínovcovými vrstvami, ale protože vystupují i níže v soutěsce, tvoří i jejich podloží. Monotónní usazování hrubšího písku v mořském prostředí tedy bylo na určitou dobu přerušeno cyklickou, pravidelně se opakující sedimentací jemnozrnného materiálu různé barvy. Důvodem změny v sedimentaci musela být nějaká poměrně náhlá a velmi výrazná geologická událost. Přes stěnu nízké, ale široké kaverny se v horizontální rovině jako doklad této změny, či lépe jejího rytmického opakování, táhne pruhované souvrství. Protože jsou jednotlivé vrstvy výrazně zabarveny, je výsledný dojem poměrně působivý. Místo jsme nazvali Jeskyně tygřích pruhů. V zimních měsících má jeskyně překrásnou ledovou výzdobu. Stále je co objevovat…

Horní ústí Příkopů je obvykle dobře dostupné a do skal tudy sestupují staré lesní cesty

V nižších partiích cesty mizí a často jsou tu hluboká rašeliniště

V exponovaných místech jsou téměř neprostupná suťoviště, která někdy ukrývají překvapení.

Jedním z takových překvapení se stala nově objevená jeskyně s vodopádem a zajímavým souvrstvím

Zimní ledová výzdoba uvnitř jeskyně

Voda do jeskyně padá vysokou skalní puklinou

I když je zvrstvení pochopitelně horizontální, nazvali jsme kavernu Jeskyní tygřích pruhů. Za mě určitě jedno z nejzajímavějších míst ve skalách…

 

Zanechte vlastní komentář:

− čtyři = tři