krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

V Trpasličí rokli

rubrika: Krajina a příroda autor: 10. 3. 2015

Trpasličí rokle – zapomenutá a skrytá soutěska.

Takováto opuková rokle je unikátním geomorfologickým fenoménem, jaký u nás jinde nenajdeme.

Snad nejtypičtějším geomorfologickým fenoménem Broumovska jsou tzv. kuesty – nakloněné plošiny s ostrými hranami. Původně vodorovné vrstvy pískovců a opuk zde byly tektonickou aktivitou rozlámány, nakloněny a vůči sobě navzájem všelijak posunuty. Asymetrické hřebeny kuest mají jeden svah jen mírně ukloněn, kdežto ten druhý, který kopíruje zlomovou linii, bývá velmi strmý se skalními sruby a různými roklinkami a soutěskami. Zatímco mírně nakloněné pláně jsou nejčastěji obhospodařovány jako pole či pastviny, zůstaly strmé skalnaté stráně zalesněny, často velmi hezkými a kvalitními bučinami a místy i suťovými lesy.

Čelní svah kuesty nad Stárkovem pokrývají krásné bučiny

Strmý svah tvořil dříve přirozenou hranici mezi německým a českým osídlením. Zdejší sakrální památky s německými nápisy byly po odsunu Němců zničeny.

Stárkovské bučiny jsou krásné hlavně na podzim

Na některých místech se tu svah uvolnil a začal postupně sjíždět.

Povrch země se rozevřel do krásné a hluboké rokle,

kterou stráží staleté buky

V čelních svazích kuest pak vystupují jednotlivé vrstvy tvořící geologické složení hřbetů. Ty odolnější vrstvy ze svahu vystupují jako skalní sruby i izolované skalní věže. Nejvíce těchto skalních srubů vystupuje ze svahu Stárkovské kuesty, která patří k těm nejvýraznějším a nejdelším. Vyhlídka z těchto srubů nad Stárkovem je naprosto úžasná, nicméně ještě mnohem zajímavější je nedaleká Trpasličí rokle. Jde o dlouhou a nezvykle hlubokou rokli, která vznikla hlubokým rozrušením okraje skalního masívu a následným gravitačním odsednutím, postupným odkloněním od svahu a poklesnutím. Vzhledem k tomu, že stěny rokle tvoří opuky a slínovce, jedná se o unikátní geologický i geomorfologický fenomén, který nemá v Česku obdoby. Zatímco obnažené opukové stěny podél nárazových břehů řek jsou jevem relativně běžným, podobně hluboce zařízlou soutěsku přímo do opukových skal jinde nenajdeme. Místo působí velmi nezvykle, tajemně a romanticky, což je navíc umocněno nádherným listnatým lesem se staletými buky. Dno rokle je pokryto kamenitou sutí různé velikosti a neznámé mocnosti, ale pravidelný výskyt odtátých míst ve sněhu prozrazuje, že se pod sutí nacházejí i volné pseudokrasové prostory. Neobvyklý ráz místa dal vzniknout i několika pověstem o skrytých pokladech a podzemním městě trpaslíků, což se ostatně odráží v místním pojmenování Trpasličí rokle.

literatura: http://geopark.broumovsko.cz/detail-84

Zanechte vlastní komentář:

tři − dva =