krajinou a přírodou východních Čech

PhotoCopyright © Jan Ježek

SliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSliderSlider

Kříže nad Radkovem

rubrika: Genius loci, památky autor: 24. 5. 2016

Překvapení uprostřed polí nad Radkovem. Prastaré úvozy a meze, které křižuje polní cesta. Ta dnes vede odnikud nikam, ale kdysi to asi byla hojně užívaná spojnice. U žádné jiné polní cesty široko daleko nestojí tak krásné kříže. Člověk vyjde z městečka a kráčí mezi poli mírně zvlněnou krajinou. Jako první se objeví modrobílý kříž, od kterého jsou na dohled prastará Boží muka. A po deseti minutách další kamenný kříž. Na jeho soklu úžasná věc – ručně malované porcelánové kachlíky s Dítětem Ježíšem a Čtrnácti svatými pomocníky.

Obrázky světců jsou až na jednu výjimku krásně zachovalé, firma Leopold Ernst a syn odvedla skvělou práci. Jen jeden svatý nepřežil – dramatické vyobrazení sv. Jiřího bojujícího s drakem si asi chtěl nějaký ignorant odnést domů, což samozřejmě muselo skončit rozlámáním kachlíku. Bohužel. Ale možná taky dobře. Kdyby šly ty kachle sloupnout, tak už jsou nejspíš u někoho v koupelně. Takhle tu ten neobvyklý kříž stojí v téměř plné kráse a ta drobná vada je jako znamení rudé doby. Spolu s nedalekým kolorovaným křížem a Božími muky, činí tenhle unikátní soubor drobných sakrálních památek zdejší krajinu posvátnou.

Který zbožný sedlák nechal tenhle krásný kříž vztyčit a kdo se tady kdysi v nouzi modlil za přímluvu?

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi věnoval mimořádné milosti a dary svým svatým služebníkům Jiřímu, Barboře, Blažeji, Kateřině, Kryštofovi, Kyriaku, Diviši, Erasmu, Eustachovi, Jiljí, Akatiovi, Markétě, Vítu a Pantaleonovi, vyslyš milostivě prosby všech, kdo se odvolávají na tvoje nezměrné milosrdenství.

Dej nám, prosíme, ať umíme napodobit jejich odvahu v překonávání všech pokušení a chraň nás na jejich přímluvu ode všech nebezpečí pro duši, mysl i tělo, abychom mohli sloužiti Tobě ve zdraví těla a v čistotě srdce. Skrze Krista našeho Pána. Amen

http://www.x-p.cz/2012/05/29/ctrnact-svatych-pomocniku-litanie/

o kultu Čtrnácti sv. Pomocníků

Jedním z dosud málo reflektovaných fenoménů pozdního středověku je kult Čtrnácti sv. Pomocníků, který výrazně ovlivňoval přinejmenším středoevropské spirituální klima 13. až 16. století. Kult zpočátku variabilní světecké skupiny, složené převážně ze starokřesťanských světců a světic, se od 14. století intenzivně šířil ze svého centra mezi Kremží, Pasovem, Řeznem a Brixenem do dalších rakouských, bavorských a franckých oblastí. Své definitivní ukotvení získal na základě údajných zjevení Dítěte Ježíše a Čtrnácti sv. Pomocníků, k nimž došlo v letech 1445/1446 na území cisterciáckého opatství Langheim v Horních Francích v bamberské diecézi. Od tohoto okamžiku, kdy se také zrodilo slavné poutní místo Vierzehnheiligen, se kult rychle šířil všemi směry, takže na začátku evropských reformací se vyskytoval v rozsáhlé oblasti od Dánska po Itálii a od Francie po Uhry. Navíc výrazněji než jiné obdobné kulty vzbuzoval zájem společenských elit, včetně těch aristokratických a intelektuálních.

Sv. Achác, ( Acacius), je podle jedněch autorů biskup, podle druhých, snad správnějších, jde o vojína a mučedníka v Byzantii ze čtvrtého století; býval vzýván ve smrtelných úzkostech.

Sv. Barbora, panna a mučednice, století nejisté, patronka vězněných a umírajících, bývala u ní vyprošována svátost nemocných.

Sv. Blažej, biskup a mučedník (+ asi r. 320), byl považován za přímluvce sužovaných strachem a úzkostí, zejména v souvislosti se sv. zpovědí, vzýván při bolestech v krku.

Sv. Cyriak, patřící mezi šest druhů ze čtvrtého století, byl označen jako pomocník při posedlosti a vzýván při pokušení.

Sv. Dionýsius pařížský, (Diviš), biskup a mučedník z třetího století, označován za pomocníka při nesprávném myšlení, vzýván i při neklidném svědomí.

Sv. Erasmus, biskup, (+ asi r. 303), byl pomocníkem při přemíře emocí a vzýván při tělesných bolestech.

Sv. Eustach (Dobromír) mučedník, století nejisté, byl označován za rádce v mezilidských vztazích a vzýván při velkých životních souženích.

Sv. Jiljí, opat, poustevník ze sedmého století,  jako pomocník byl vzýván při manželské neplodnosti a při rakovině, rovněž se k němu obracelo v pokušeních a byl vzýván z důvodu falešného studu při sv. zpovědi.

Sv. Jiří, mučedník ze čtvrtého století, byl vzýván jako osvoboditel od zla (symbolizovaného drakem), zejména i při pochybnostech ve víře.

Sv. Kateřina Alexandrijská, století nejisté, bývala označována za léčitelku ztroskotaných životních plánů a pomocnici vymáhající hříšníkům pravé pokání .

Sv. Kryštof, mučedník, století nejisté, průvodce na cestách, pomocník v pokušeních a byl vzýván i proti moru a hladu.

Sv. Markéta z Antiochie, století nejisté, byla vzývána jako přímluvkyně za rodičky a pomocnice v porodních bolestech.

Sv. Pantaleon z Nikomed, lékař a mučedník (+ asi r. 305), pomocník vyprahlých a vyčerpaných.

Sv. Vít, mučedník, století nejisté, označován byl za dárce nové životní energie a vzýván jako patron a vůdce mládeže.

http://www.ff.cuni.cz/2014/12/vychazi-kniha-stredovekem-kultu-ctrnacti-svatych-pomocniku/

http://catholica.cz/?a=8

Komentáře k článku

  1. autor komentáře: Jiří Kasina Odepsat

    Vážený pane,
    pracuji jako šéfredaktor časopisu Myslivost a od roku 1990 shromažďuji databázi mysliveckých památek, kromě jiných též vyobrazení patronů myslivosti – sv. Huberta, sv. Eustach a bohyně lovu Diany. Na vašich stránkách mne zaujala informace a snímky kříže 14 sv. pomocníků u Radkova. Prosím o informaci, o který Radkov se jedná a prosím též o laskavé svolení s použitím snímků k dokumentaci památky. není problém zaplatit za použití snímků honorář.
    S pozdravem a s díky předem za odpověď
    Jiří Kasina

Napsat komentář k Jiří Kasina Zrušit odpověď na komentář

× devět = šedesát tři